BIT’s 5th Annual Global Health Conference-2017(AGHC-2017)
★ Program Committee

Hosting Organizations

Shanxi Medical Association
Shanxi Association of Maternal and Child Health Care
Children, s Hospital of Shanxi
Women Health Center of Shanxi

Operating Organization
BIT Group Global Ltd.

Honorary Chair (AGHC-2017)
Yinglu Guo (Academician), Yixun Liu (Academician), Jinghe Lang (Academician)

Nobel Laureates
Thomas C. Südhof, Nobel Prize laureate in Physiology or Medicine, 2013
Arieh Warshel, The Nobel Prize in Chemistry, 2013

Chair (AGHC-2017)

Jigeng Bai, Tianyou Wang, Congjian Xu

Executive Chair (AGHC-2017)
Shuangmin Fan, Xiaodan Mei

Co-chair (AGHC-2017)
Guixiu Qin, Lan Ma, Runsen Li,Xuguang Li,Xianming Hu, Hongwei Xi,Hongqi Guo

Chair (Pediatrics-2017)
Tianyou Wang

Executive Chair (Pediatrics-2017)
Guoping Hao

Chair (ICGO-2017)
Congjian Xu

Executive Chair (ICGO-2017)
Aijun Sun

Secretary-General
Zhikai Chai, Yanling Yu

Deputy Secretary-General

Ruihua Fan, Haobo Mei

Secretariat (Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Xingyu Bi, Ruiying Guo, Qing Hao, Lili Kong, Ting Li, Yanhong Li, Junfen Liu, Junli Liu, Ning Liu, Guangjie Shang, Rui Shang, Lei Shi, Ru Shi, Yu Tian, Fang Wang, Gang Wang, Jingjing Wang Lei Wang, Ling Wang, Jiankang Wu, Ling Zhu, Fang Zhang, Haidong Zhang , Wenjuan Zhang Xiaoxue Zhang, Xiaoyan Zhao, Jie Zhou

Hospital President and Informational management Forum
Chair
Jigeng Bai

Executive Chair
Shuangmin Fan

Co-Chair(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Kui Fu, Jinsheng Guo, Jianguo Hu, Xianming Hu, Runsen Li, Chun Liu, Xiangdong Liu, Yunfeng Liu, Zhiping Liu, Suqin Lu, Mingzhong Luo, Lan Ma, Weiping Ma, Yuquan Pan, Guixiu Qin, Shujun Shen, Hongwei Xi, Bin Wei, Jianhong Yang, Shiquan Yin, Lijun Zhang, Yuanye Zhang, Laura Adms (USA) , Andrew Long (UK)

Committee Members (Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Lei Chi, Jinrong Fan, Henghai Duan, Guian Feng, Zhenxiao Guan, Guangsheng Hao, Mingyu Hao, Rongyun Huo, Aiqin Jia, Limin Jia, Ruifang Lei, Guimei Li, Haigui Li, Heping Li, Jidong Li, Qingyou Li, Weidong Li, Xiumei Li, Cunwei Liu, Guiying Liu, Guiyun Liu, Rongkang Liu, Xiuping Liu, Zhongli Liu, Yurong Ma, Yunfeng RenShaodong Shi, Zhihua Song, Yunfang Tian, Fuzhen Wang, Hongxia Wang, Jiqing Wang, Yongchang Wang, Xiaoguang Wang, Xiaodong Wu, Baoping Wu, Mingtao Yang, Yuhai Yang, Qiusheng Zhang, Xiaohua Zhang, Yuhong Zhang, Yanmei Zheng, Wenbiao ZhuBob Bilbruck (USA) , Weimin Huang (Singapore) , Arun Thotapalli Sundararaman (India)


The International Intestinal Microecology Forum

Chair
Chenggang Zhang, Ting Zhang, Wenjing Ding

Executive Chair
Kangyu Zhang, Xiaoxue Zhang

Co-Chair
Lan Ma, Yujin Feng, Yarui Li, Guoping Hao, Hongxia Ren

Committee Members(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Aishu Cheng, Lanping Chen, Yanli Cheng, Jianjun Cui, Mei Feng, Jianhong Fan, Aimei Gao, Xuetao Guo, Hong Han, Lijun Du, He Huang, Hongsheng Han, Haiyan Hu, Guoping Hao, Diaoqing Gao, Xiaoqiang Han, Zhenguo Han, Zhiying Han, Yuehong Huo, Yong Ji, Junmei Jia, Yunxia Jia, Xulin Jia, Yarui Li, Aihong Liu, Caixia Liu, Haixia Liu, Kezhan Liu, Liping Liu, Yingping Liu, Liangcheng Li, Yulan Li, Chaoyang Li, Lan Ma, Guixiu Qin, Pei Qu, Hongxia Ren, Feng Ru, Fengjun Shen, Haibiao Sun, Jianmin Sun, Kaili Shi, Xiaobing Sun, Wenhui Song, Hao Tan, Chaohai Wang, Juan Wang, Jinxi Wang, Junying Wang, Ling Wang, Yachun Wang, Yanfen Wang, Xiaohuan Wang, Zhenfang Wang, Yunhong Wu, Ping Xue, Huiyun Yuan, Kun Yang, Linhai Yang, Shengru Yang, Meiqin Yan, Shengmei Yang, Yue Xu, Yanling Yu, Junyan Zhang, Li Zhang, Meixi Zhang, Xiaoxue Zhang, Gaixiu Zhang, Kangyu Zhang, Xinhua Zhang, Xinglian Zhang, Xuhui Zhang, Heping Zhao, Lijun Zhao, Qing Zhao, Lei Zhu

Antimicrobial Resistance Surveillance and Rational Drug Use
Chair
Jigeng Bai, Shuangmin Fan

Executive Chair
Xiaopeng Ji, Yanling Yu, Meiqin Yan, Lei Zhu, Li Zhang, Xinhua Zhang

Co-Chair
Guixiu Qin, Lan Ma, Runsen Li, Xiande Hu, Hongwei Xi, Xuguang Li

Committee Members(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Xiaohong Cao, Jinju Duan, Qingmei Gong, Zhiying Han, Guoping Hao, Mei He, Xianglin Hou, Jihong Hu, Yong Ji, Aimin Li, Hong Liu, Xiaolin Liu, Xuejun Liu, Xianlei Lu, Binguo Ma, Liangmin Ma, Jianrong Rong, Liping Su, Bei Wang, Jianying Wang, Jing Wang, Linghang Wang, Pei Wang, Ping Wang, Xiaobo Wang, Weidong Wu, Lianrong Xu, Bo Yang, Yongcai Yang, Liyan Ye, Fangyou Yu, Guolong Zhang, Xiuzhen Zhang, Linfu Zhou, Ling Zhang, Ruiqin Zhang, Lei Zhu, David B Haslam (USA), Xiaotian Zheng (USA)

Precision Medicine and Molecular Pathology
Chair
David Cram, Jinfen Wang, Desheng Liang, Ye Yin

Executive Chair
Wenjie Wang, Jinjie Xue

Co-Chair
Lan Ma, Hongwei Xi, Wei Wei, Yanling Yu, Jingjing Wang

Committee Members(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Xiuping Du, Yuezhen Guo, Hongqin He, Haizhen Jia, Li Li, Xinyan Li, Na Liang, Kezhan Liu, Aiping Peng, Chongxiao Qu, Chen Wang, Quanhong Wang, Jianping Wei, Yanfeng Xi, Enwei Xu, Huiqin Xue, Yaqiong Yan, Meiqin Yan, Jianping Yang, Xuanqin Yang, Hong Yao, Linai Zhang, Xinhua Zhang, Yuping Zhang, Min Zhao, Wenying Zhao, Huixia Zheng, Meiling Zheng, Lei Zhu, Ling Zhu

 

Global Women's Healthcare Forum
Honorary Chair
Guanghui Li, Jianqiang Lai, Ruimin Zheng, Chaoying Fang, Hong Lin, Jianhong Zhou, Yanfeng Zhang, Bing Ding, Xiaomin Luo, Xianming Hu

Chair
Yan Dong, Yun Bai, Yuping Zhang

Executive Chair
Ling Wang

Committee Members(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Sumei Hao, Zhuqing Hao, Gaigai Hou, Lianyun Hou, Chun Li, Jing Li, Pingping Li, Xiaoyan Li, Xiumei Li, Juanfang Lin, Xiaoyan Liu, Yantao Meng, Xiaohong Qiao, Guangjie Shang, Haiqing Wang, Liping Wang, Yaxiang Wang, Jinying Xiao, Ning Yan, Daming Zhang, Huiping Zhang, Zheng Zhang, Yan Zhao, Xiaofen Zhao, Xiaoyan Zhao, Yan Zheng

Reproductive Medicine
Honorary Chair
Yun Feng

Chair
Xueqing Wu

Committee Members(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Huixia Bi, Yanhua Chen, Liping Cheng, Junmei Fan, Yihong Guo, Jie Han, Guimin Hao, Fen Hu, Xiang Huang, Qiang Li, Lixia Liang, Haitao Liu, Yanling Liu, Gaimei Qi, Zuoping Shi, Yan Shen, Xiaoming Teng, Jinbao Wang, Shuyu Wang, Xianping Wang, Xiaohong Wang, Yonglian Wang, Yuanxia Wu, Yan Xu, Fang Yang, Wenjie Yang, Yuan Yuan, Jianping Zhang, Xuehong Zhang, Yunshan Zhang, Xueluo Zhang, Zhiping Zhang, Ying Zhong, Congrong Zhou

Secretariat
Xingyu Bi, Junfen Liu, Yanhong Li

Prevention of Women's Diseases
Honorary Chair
Linhong Wang, Hui Bi

Chair
Yan Dong

Committee Members(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Ru Duan, Ling Gong, Caihong Guo, Zeping Han, Mingyu Hao, Sumei Hao, Yaqin Li, Yan Lin, Xiaofeng Liu, Xiaoyan Liu, Chunai Ning, Pan Pan, Hongli Shi, Liping Wang, Haiqing Wang, Yaxiang Wang, Qingping Wei, Zhicong Wei, Bin Xu, Xuefeng Xu, Wenping Xue, Linlin Yang, Rongrong Yi, Hongjuan Zan, Lina Zhai, Yuping Zhang, Yan Zhao

Secretariat
Guangjie Shang, Wenjuan Zhang, Junli Liu

Gynecologic Endocrinology Forum

Honorary Chair
Chongjian Xu

Chair
Aijun Sun

Executive Chair
Min Zhao 

Committee Members(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Liqing Chuai, Xiuping Du, Shouguo Huang, Hongmei Li, Shuxian Li, Xinyan Li, Xiaoli Li, Xiaoping Li, Yinfeng Li, Cuifeng Qiao, Zhiying Song, Xiaofan Sun, Li Wang, Wei Wang, Yun Wang, Jianmei Wen, Yumei Wu, Linai Zhang, Qiaoli Zhang, Yaming Zhang, Xiaoqin Zeng


Gynecological Oncology Forum


Honorary Chair

Chongjian Xu

Chair

Min Zhao

Executive Chair

Xilai Ding

Committee Members
(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Liqing Chuai, Xiuping Du, Shouguo Huang, Hongmei Li, Shuxian Li, Xinyan Li, Xiaoli Li, Xiaoping Li, Yinfeng Li, Cuifeng Qiao, Zhiying Song, Xiaofan Sun, Li Wang, Yun Wang, Jianmei Wen, Yumei Wu, Linai Zhang, Yaming Zhang


Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology
Honorary Chair
Qingqing Wu, Yingliu Yan, Xuedong Deng, Xiaoqiu Dong, Jianmei Niu, Hezhou Li, Liqun Jia, Lianfang Du, Yaqing Chen, Bei Xia, Xiaoman Wang

Chair
Liling Shi

Co-Chair
Bing Yu, Yanping Mi, Yan Guo, Yan Liu

Committee Members (Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Yunxia Bai, Lancui Chai, Liyue Cui, Yan Cui, Linru Ding, Lixia Dong, Jinyun Du, Nengai Duan, Haiyan Feng, Tiaofeng Feng, Xinglian Feng, Baohuai Guo, Hua Guo, Peizhi Guo, Yongxia Huang, Huihui Jiao, Jinbian Kang, Aiping Li, Cuiwen Li, Dianlan Li, Junqing Li, Qiaolian Li, Xiaoyan Li, Xiuhua Li, Haifeng Liu, Hua Liu, Guiying Liu, Rongkang Liu, Feixia Mao, Rui Qiao, Lina Qiu, Xiaofeng Ren, Jie She, Guoqin Shang, Haixia Song, Chengxin Wang, Wenjuan Wang, Hongxia Wang, Lili Wang, Minjuan Wang, Qiulian Wang, Qiuping Wang, Xianzhuan Wang, Xiaotang Wang, Yan Wang, Yaqin Yang, Hongqun Yin, Peifang Yin, Cuiming Zhang, Helin Zhang, Li Zhang, Shuixian Zhang, Suping Zhang, Xiaoliang Zhang, Xin Zhang, Yuxian Zhang, Lan Zhao, Li Zhao, Liqing Zhao, Shaoli Zhao

Academic Committee Members (Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Cuiping Bai, Jianlin Cao, Fangye Chang, Lili Chen, Wu Chen, Minglan Gao, Qing Han, Xiaoyun Hao, Yawei Jia, Zhumei Ju, Chunsong Kang, Chenggong Lei, Jine Li, Tianliang Li, Xiaohong Li, Caie Liu, Jieqiong Liu, Liping Liu, Yueling Liu, Fang Lu, Xiaoli Meng, Hongjuan Nie, Hongmei Shi, Fengqin Wan, Hongling Wang, Jian Wang, Jinhui Wang, Jun Wang, Li Wang, Rong Wang, Ruying Wang, Xinghua Wang, Xiaoyan Wang, Yinghua Wang, Zhihua Wu, Yuelin Xia, Gaiqin Xue, Jiping Yan, Minshu Yan, Peizhi Yang, Hongli Zhang, Huiwen Zhang, Quanbin Zhang, Xiaohong Zhang, Lingbian Zhao, Zhijie Zhu, Hongxia Zhou

 

Child Health Care
Chair
Tao Xu

Co-Chair
Xiaoyang Sheng, Chunhua Jin, Jianjun Guo, Hongyan Guan, Nianrong Wang, Alejandra Mara Castro Pérez, Xianming Hu

Committee Members (Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Xiaoli Liu, Lili Ren, Huimei Wang, Huiqin Wang, Baozheng Wu, Weiping Xi, Wenxing Xu, Yaqiong Yan, Jianping Yang, Xuejuan Zhang, Ling Zhu

Breaking Research in Pediatrics/Best Clinical Practice in Pediatrics
Honorary Chair
Jigeng Bai, Yarui Li

Chair
Guoping Hao, Rui Chen

Co-Chair
Kezhan Liu, Wen Jin

Secretariat
Fang Zhang, Yu Tian

Committee Members(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Deming Bai, Jianjun Cui, Lijun Du, Xuesong Guo, Hong Han, Zhiying Han, Yong Ji, Wen Jin, Dong Jing, Chunli Liang, Aihong Liu, Caixia Liu, Kezhan Liu, Hongxia Ren, Zhengfeng Shi, Wenhui Song, Chaohai Wang, Xiaohuan Wang,  Zhenfang Wang, Linhai Yang, Shengmei Yang, Huiyun Yuan, Gaixiu Zhang, Xinhua Zhang, Xuhui Zhang, Qing Zhao

Pediatrics Nursing Forum

Honorary Chair
Ping Xue

Chair
Hongwei Xi

Co-Chair
Jing Zhang, Jing Song

Secretariat
Lihong Xie, Yamei Su

Committee Members(Sorted in Alphabetical Order of Family Names)
Xuemei An, Miaoyan Cheng, Zhilan Ding, Huiqin Deng, Xiaoyan Guo, Xiaotao Guo, Xingyun Ge, Min Jiang, Juan Ji, Aihong Jin, Jinhua Hao, Xin Liang, Xiuping Li, Peng Li, Binxia Li, Xin Li, Yuye Liu, Liping Pang, Jinzhou Pan, Zhidong Ren, Tao Ren, Baoyan Shi, Yamei Su, Yongli Tian, Jinxia Tian, Yanli Yang, Bingmei Yan, Xiufeng Yao, Sanhua Yang, Weiwei Wu, Sumin Wang, Junxiu Wang, Caifang Wang, Lihong Xie, Xiaogai Xu, Qiuxiang Xu, Huimin Xia, Jin Zhang, Weili ZhangHonorary Chairmen

Prof. Yinglu Guo
Academician of Chinese Academy of Engineering; Director of Peking University First Hospital Andrology Prevention and Treatment Center; The Honorary President of Peking University First Hospital

Prof. Yixun Liu
Academician of Chinese Academy of Engineering;
Professor of University of Chinese Academy of Sciences
郎景和.jpg
Prof. Jinghe Lang,
Academician of Chinese Academy of Engineering; Honorary Director, Professor and Doctoral Supervisor of Gynecology and Obstetrics in Peking Union Medical College Hospital, China
Chairman
白继庚1.jpg
Prof. Jigeng Bai
Member of the 10th CPPCC National Committee of Shanxi Province
Standing Director, Economy Management Branch of Chinese Hospital Association
President, Maternal and Child Health Association of Shanxi
President, Children's Hospital of Shanxi
Hosting Organizations

Shanxi Medical Association

Shanxi Maternal and Child Health Association

Children's Hospital of Shanxi

Operating Organization

BIT Group Global Ltd.

Official Travel Agency
Media Partners

发展导报.jpg

微信图片_20170413110027.jpg

scidoc publishers.jpg

BIT’s Upcoming Events
Contact Us

Add: East Area, F11, Building 1, Dalian Ascendas IT Park, 1 Hui Xian Yuan, Dalian Hi-tech Industrial Zone, LN 116025, China
Tel: 0086-411-84799609, Fax: 0086-411-84796897
Copyright © 2016-2017 BIT Group Global Ltd.